Zásady ochrany osobních údajů

Je pro nás zásadní, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí a využívány pouze v mezích vašeho souhlasu. Zároveň dodržujeme veškeré směrnice a nařízení, která jsou pro uchovávání osobních údajů povinná. Více o tom, jak nakládáme s vašimi údaji se dozvíte v následujících odstavcích. Příjemné počtení.

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a poučení subjektů údajů.

I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správce osobních údajů

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona se sídlem v obci Brno, IČO: 08174601., (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech, která podle GDPR máte. Na správce se můžete obrátit na adrese provozovny nebo pomocí e-mail adresy samuelsburger@gmail.com.

Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

II.
ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně.

Zpracováváme adresní a identifikační kategorie osobních údajů:

 • jméno a příjmení,
 • adresa bydliště,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • IP adresa,
 • případně také adresa pro doručení,
 • případně také identifikační číslo a daňové identifikační číslo.

III.
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

Zpracováváme osobní údaje pro tyto účely:

 • za účelem plnění smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, vzniklý na základě objednávky, vyřízení reklamace, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně;
 • za účelem účetní a daňové evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy;
 • za statistickými účely, anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah;
 • za účelem oprávněného zájmu,
 • za účelem plnění dalších zákonných povinností, tj. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.
 • za účelem zasílání obchodních sdělení a nabízení produktů a služeb.

IV.
OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro tento účel:

 • zasílání obchodních sdělení a nabízení produktů a služeb.

V.
KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K osobním údajům, které o Vás zpracováváme, mají přístup správce, jeho zaměstnanci a případně také smluvní zpracovatelé. Vaše údaje tak mohou být předány například externí společnosti spravující naše systémy či jiné služby zajišťující řádný chod naší společnosti a zpracování osobních údajů. 

Zpracovateli jsou zejména:

 • účetní firmy a daňový poradci,
 • advokátní kanceláře,
 • společnost zajišťující platební styk,
 • přepravní společnosti.

Údaje jsou používány pouze pro potřeby transakcí a jejich případného zpracování, tak aby byl dodržen co nejvyšší standard právní ochrany odpovídající požadavkům platných právních předpisů v České republice.

VI.
DOBA, PO KTEROU BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY U SPRÁVCE

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelu zpracování:

 • plnění smluvního vztahu – nejdéle 2 roky od vystavení daňového dokladu,
 • faktury a daňové doklady - dle státní legislativy 10 let (faktury) a 5 let (daňové doklady)
 • zasílání obchodních nabídek – nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu s takovým zasíláním.

Při nakládání s osobními údaji však aplikujeme princip minimalizace, což znamená, že jakmile uplyne doba, po kterou jsme povinni uchovávat daný osobní údaje, tak tento osobní údaj odstraníme ze svých databází a informačních systémů.

VII.
POUČENÍ O POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné, ale je však nezbytné pro uzavření smlouvy a její následné plnění. Bez poskytnutých údajů nejsme schopni smlouvu s Vámi vůbec uzavřít a plnit z ní vyplývající povinnosti a práva.

Pokud se rozhodnete pro neudělení souhlasu se zasíláním obchodních nabídek, nemá to vliv na uzavření smlouvy a dodání našeho zboží. Jen Vám nebudeme moci zasílat naše speciální nabídky a informace o našich produktech.

VIII.
PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

 • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
 • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;
 • právo požadovat vysvětlení, v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
 • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
 • právo na přenositelnost údajů, , tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu, pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;
 • právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

IX.
COOKIES

Pro zkvalitnění našich webových stránek používáme tzv. cookies, které ukládají prostřednictvím prohlížeče malé soubory, které umožňují lépe přizpůsobit webové stránky a zkvalitňovat jejich obsah. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Na našich internetových stránkách využíváme tyto druhy cookies:

 • Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
 • Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb:

 • Facebook, Instagram

Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředáváme jim však vaše identifikační údaje.

X.
PŘEDÁVÁNÍ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

XI.
KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud máte k právech a povinnostech ochrany osobních údajů jakékoliv dotazy nebo připomínky, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, a to na adrese naší provozovny nebo na e-mailu samuelsburger@gmail.com.

 

 

Dostali jste chuť na naše dobroty?

Objednat jídlo

logo